فشرده ساز MCE-4514

۴K HEVC,MPEG-4
صفحه کنترل LCD در پنل جلو , سایز ۱U