فشرده ساز MCE-4524

۴K HEVC,MPEG-4
صفحه کنترل لمسی در پنل جلو