فایل به روز رسانی مورد نیاز دستگاه خود را از جدول زیر انتخاب کرده و با توجه به فایل راهنمای آن، عملیات به روز رسانی را انجام دهید.